Aktualności

SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery – rozpoczynamy!

Od dnia 15 września 2017 r. w naszej szkole rozpoczął funkcjonowanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w skrócie SPInKa, utworzony w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

W związku z reformą oświatową decyzją Lidera jest objęcie wsparciem w roku szkolnym 2017/2018 klas III Gimnazjum. Będą to zarówno warsztaty, jak również indywidualne poradnictwo dla uczniów z trzeciej klasy gimnazjum. Planujemy również zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów do szkoły, udział w Festiwalu Zawodów, a także wyjazdy zawodoznawcze do zakładów pracy.

W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się rekrutacja do SPInKi uczniów klas III (obecna II) tak, aby uzyskali oni również wsparcie w postaci warsztatów i zajęć indywidualnych.

Podstawowe warunki realizacji projektu:

  1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.

  2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.

  3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz organ prowadzący szkołę Gmina Alwernia.

  4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.

  5. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

Cel projektu:

Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny w oparciu o czytelne i jawne zasady w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci.

Rekrutacja uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego ma charakter zamknięty. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, opracowanym przez Partnera, który określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Rekrutacja uczniów do SPInKi rozpocznie się 15 września 2017.

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:

  1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

  2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

  3. Uczestnicy projektu są zobowiązani każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

Więcej informacji dotyczących projektu i funkcjonowania SPInKi w załącznikach. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Załączniki: